22 พ.ย. 2565 536 11

NT ลงนาม MOU ร่วมกับ ETDA ยกระดับการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับงาน Thailand NRCA

NT ลงนาม MOU ร่วมกับ ETDA ยกระดับการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับงาน Thailand NRCA


วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล และจันทนาเตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT ลงนามร่วมกับ ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA พร้อมด้วย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชนบริษัท นาวานี จำกัด และ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร


โดยความร่วมมือของ หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดรับกับแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย ซึ่งนับเป็นการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ร่วมกันหาโอกาสในการต่อยอดการให้บริการแบบใหม่เกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมีแนวทางในการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Co - Creation) และเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ผลักดันให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลในการวัดผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) รวมไปถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้(Knowledge Sharing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน