10 พ.ย. 2565 646 36

ซีเคียวอินโฟ ชูบริการครบวงจร ล่าสุดเปิดตัว Cyber Security Learning Solutions ปั้นมืออาชีพด้าน Cyber Security

ซีเคียวอินโฟ ชูบริการครบวงจร ล่าสุดเปิดตัว Cyber Security Learning Solutions ปั้นมืออาชีพด้าน Cyber Security

บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ พุ่งเป้าขยายธุรกิจและนำเสนอบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรแก่ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน Cyber Security เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยล่าสุด ร่วมมือกับ ม.มหิดล จัดการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO”

โชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เปิดเผยว่า "ซีเคียวอินโฟก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีที่แล้ว โดยมีขอบข่ายบริการ Cyber Security ที่ครอบคลุมและสามารถรองรับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างเฉพาะเจาะจงและครบถ้วน ประกอบด้วย บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 24x7 , บริการประเมินความเสี่ยง, บริการให้คำปรึกษาและบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบริการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร  ด้วยแนวโน้มความต้องการบริการด้าน Cyber Security ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในหลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ซีเคียวอินโฟได้รับโอกาสในการให้บริการแก่องค์กรระดับประเทศมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์กรด้านสาธารณสุข,ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ (Critical Infrastructures), โรงพยาบาล และสถาบันการเงิน เป็นต้น 

ในปี 2566 นอกเหนือจากเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่นแล้ว บริษัทยังตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ตรงที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้ พบว่าปัจจุบัน บุคลากรด้าน Cyber Security นั้น มีจำนวนไม่เพียงพอ และความสามารถไม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าความต้องการใช้เทคโนโลยี Cyber Security จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

บริษัทจึงได้จึงได้ร่วมกับ ThriveDX ผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรไซเบอร์ซีเคียวริตี้จากประเทศอิสราเอล นำเสนอ "Cyber Security Learning Solution" ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้อบรมในสถาบันการศึกษา ทั่วยุโรปและอเมริกาอย่างแพร่หลาย มานำเสนอต่อสถาบันการศึกษาและองค์กรในประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ของตนเองอย่างจริงจังและได้ผล

โดยล่าสุด ซีเคียวอินโฟ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ ThriveDX  จัดการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" ขึ้น ในวันที่ 18- 20 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา พร้อมทดลองใช้ Platform "Cyber Security Learning Solution"เป็นครั้งแรก และโอกาสในการร่วมแข่งขัน Hackathon ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  

ซีเคียวอินโฟมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรไซเบอร์ของไทย ให้มีทักษะครบเครื่องและพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไซเบอร์ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศต่อไป ” โชติกา กล่าวปิดท้าย