9 พ.ย. 2565 473 0

ฟูจิตสึรวมพลจัดกิจกรรมเพื่อสังคม FTH CSR 2022 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ฟูจิตสึรวมพลจัดกิจกรรมเพื่อสังคม FTH CSR 2022 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FTH) นำโดย นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ กรรมการผู้จัดการ และ นางกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการ FTH CSR 2022 – Sea Animal Releasing Activity  (Fujitsu  for Sustainability)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเล ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำทางทะเลในบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว ฟูจิตสึ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรง สามารถอยู่ได้ทุกแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย จำนวนทั้งหมด 1,500 ตัว บริเวณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมฯ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลและเจริญเติบโตก่อนออกสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เพื่อช่วยขยายพันธุ์และเพิ่มประชากรปลาให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ช่วยสร้างความแข็งแรงและยั่งยืนคืนสู่ชุมชนต่อไป