7 พ.ย. 2565 217 0

แพร็กมาฯ ส่งบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” ซัพพอร์ต HR เต็มขั้น

แพร็กมาฯ ส่งบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning”  ซัพพอร์ต HR เต็มขั้น

แพร็กมาฯ ส่งบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” ซัพพอร์ต HR เต็มขั้น หนุนองค์กรด้วย Data Analytics เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรอย่างแท้จริง

แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป ชูจุดยืนการบริหารคนด้วยบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” เพื่อทำความเข้าใจเชิงลึก วิเคราะห์ และประมวลผลระดับความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร พร้อมบริการให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสุขภาวะของบุคลการ รวมถึงการบริหารองค์กร ให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมชี้ประเด็นหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรได้อย่างแท้จริง

วันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า การบริหารความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรมีกระบวนการและปัจจัยที่ซับซ้อน องค์กรควรจะต้องพิจารณาปัจจัย เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organization Purpose) ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ประชากร (Employee Demographic, Diversity and Inclusion) สุขภาพจิตและสุขภาพกาย (Health, Wellbeing, and Mentality) ทักษะความสามารถ (Skill/Competency) ความผูกพันธ์กับองค์กร (Engagement) ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ต้นทุนบุคลากร (Employee Cost) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (Development) การบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession management) และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กัน หากองค์กรสามารถระบุถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้แบบบูรณาการ ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง

“ด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรระดับชั้นนำระดับโลกมายาวนานกว่า 15 ปี ทำให้เราได้เห็นปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลมาในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตัดสินใจทำโดยมีข้อมูลหรือมุมมองที่ไม่ครบถ้วน จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาในระยะยาว ที่จะมีมูลค่าสูงกว่าผลดีที่ได้ในระยะสั้น และยิ่งไปกว่านั้น จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพขององค์กรในระยะยาว แพร็กมาฯ จึงได้พัฒนาบริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning เพื่อช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจสถานการณ์ของตนเองในเรื่องความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรอย่างแท้จริง และมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรและบุคลากรมีความยั่งยืนในระยะยาว”

Pragma Organization & People Sustainability Solutioning สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานแพร็กมาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรรวมถึงบุคลากร โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญดังกล่าว เข้ากับการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและประมวลผล โดยเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละมิติ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกให้แก่ผู้บริหาร ช่วยเหลือให้สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ในยุคแห่งดิจิทัล และสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ Digital Technology เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริการPragma Organization & People Sustainability Solutioning ได้นำ Technology และ Data มาช่วยสร้างความเชื่อมต่อระหว่างทรัพยากรมนุษย์ องค์กร และธุรกิจเข้าด้วยกัน และทำให้ผู้บริหารมองเห็น เข้าใจ และสามารถแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรได้ถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการด้านองค์กรและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

บริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning นี้ สามารถให้บริการกับองค์กรทั้งในขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ ทิศทาง และความตั้งใจในการสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร โดยประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning สามารถสรุปให้เห็นภาพชัดเจนได้ดังนี้

  • กำหนดปัจจัยที่จะสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร
  • ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร
  • นำเสนอสถานการณ์ขององค์กรเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรในรูปแบบของ Dashboard เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • กำหนดแนวทางในการสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรในระยะยาว กลาง และสั้น

“แพร็กม่าฯ มุ่งมั่นในการนำความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการคนและองค์กร รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรของลูกค้าให้เกิดความยั่งยืน โดยสามารถรองรับกับบริบทเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกันได้” ภานุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website : www. pwg.co.th หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook Page : Pragmaandwill และ LinkedIn : pragmaandwill