20 ก.ย. 2565 237 0

กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตั้งเป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2573 และ Net Zero ภายในปี 2593

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ในระดับยอดเยี่ยมแก่ กลุ่มทรู โดย พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ใน “พิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน ประจำปี 2565” ซึ่งกลุ่มทรู เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินและจัดระดับของโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and  Sustainable Business (LCSB) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 112,000 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และยังคงเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่

  • เดินหน้าติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐานและชุมสายอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งแล้ว 3,481 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12,570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น
  • ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  • พัฒนานวัตกรรม เช่น True Virtual World หรือ True VWORLD แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางได้ True E-bill & E-Tax ระบบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จออนไลน์แทนการใช้กระดาษ สามารถลดการใช้กระดาษได้ 213 ล้านแผ่น เลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • นำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ เลือกโครงการที่จะการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง โดยสนับสนุนการลงทุนคาร์บอนต่ำ และเตรียมความพร้อมภายในบริษัท สำหรับโครงการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาจต้องเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายจัดหาพลังงานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยต่อไป
  • รณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน We Grow เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ในระบบมากกว่า 6 ล้านต้น ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • การส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ขวดพลาสติกภายในอาคาร ผ่านโครงการ “Say no to Plastic Bottles” และโครงการทรูรวมใจ ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก


ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่า “การได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 2  เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบ และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จต่อไป”