29 มิ.ย. 2565 82 0

CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE นําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง

CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE นําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง

ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN ในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE"


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี-เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมจิตต์  ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเปิดงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศในการร่วมกันนําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง อาทิ  Web3 : Infrastructure Perspective,  Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมืองด้วยความมีส่วนร่วมภาคประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ