26 มี.ค. 2565 1,376 1

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เร่งยุทธศาสตร์ ปี 65 จัดประชุมสามัญคณะกรรมการ รวมพลังสานต่อเจตนารมณ์ สร้าง “เด็กดีและเก่ง” เสริมกำลัง ICT Talent ยกระดับโรงเรียนยุคดิจิทัล

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เร่งยุทธศาสตร์ ปี 65 จัดประชุมสามัญคณะกรรมการ รวมพลังสานต่อเจตนารมณ์ สร้าง “เด็กดีและเก่ง” เสริมกำลัง ICT Talent ยกระดับโรงเรียนยุคดิจิทัล

ชูโมเดลนวัตกรรมคุณธรรม เสริมกำลัง ICT Talent ยกระดับโรงเรียนยุคดิจิทัล พร้อมรายงานยอดบริจาค “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” กว่า 10.32 ล้าน

ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย...มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) เดินหน้าผนึกกำลัง จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง – แถวบน) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง (ที่ 2 จากขวา – แถวบน) ภาคประชาสังคม และศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง – แถว 3 จากบน) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อร่วมหารือและวางแผน โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การปรับ School Grading ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มน้ำหนักตัวชี้วัดด้านผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรและการสอนที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) อย่างเป็นรูปธรรม ในการวางรากฐานการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้าง “เด็กดีและเก่ง” โดยได้นำโมเดลดังกล่าว ไปใช้นำร่อง ณ โรงเรียนบ้านเขาวง จ. นครราชสีมา นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2 กว่า 800 คน ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนยุคดิจิทัล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าการระดมทุนโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” (Notebook for Education) ระยะที่ 2 ที่มียอดบริจาคมาแล้วกว่า 10.32 ล้านบาท

ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีโรงเรียน 5,567 แห่งในการดูแล ภายใต้ความร่วมมือของ 44 องค์กรเครือข่ายพันธมิตร ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรจิตอาสา มาเป็น School Partner รวมแล้ว 1,473 คน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)

- จัดเก็บข้อมูล School Grading ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบันทึกข้อมูลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ปีการศึกษา 2565

- เพิ่มการเก็บข้อมูลประเมินผลผู้เรียนในสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) เพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน

2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)

- ประชาสัมพันธ์การระดมทุนในโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” อย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

- จัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) พร้อมผลักดันการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงาน

3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)

- ภาคเอกชน จัดอบรมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี แก่ผู้อำนวยการและครู 2,084 โรงเรียนภายใต้การดูแลของ สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา

4. เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)

- ถอดบทเรียนโมเดลนวัตกรรมคุณธรรมจาก 13 องค์กรพันธมิตรภาคเอกชน

- พัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นโมเดลปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โดยอยู่ระหว่างการทดสอบในโรงเรียนนำร่อง

- ขยายผลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) เพิ่มอีก 5 แห่ง รวมเป็นทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งจะมีคณะทำงานติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง

- ผลิตรายการโทรทัศน์ “LEARNING ZONE - พื้นที่การเรียนรู้ สู่อนาคต” ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

5. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)

- จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงโดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน” ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ จำนวน 2.5 ล้านบาท โดยจะมีการติดตามผล ถอดบทเรียน และทำรายงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอื่นๆ 

- เสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น หลักสูตรรู้ทันไซเบอร์  การสอนอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยการเรียนเชิงรุก การระรานทางไซเบอร์ และจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

- จัดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน สำหรับ 5 วิชาหลัก ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ                   5. ภาษาต่างประเทศ

จากภาพ 

การประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย

• องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กลาง – แถวบน)

• ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ได้แก่

- ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 2 จากขวา – แถวบน) 

- ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 2 จากบน)

- ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (ขวาสุด – แถวที่ 2 จากบน)


• คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้แก่ 

- นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย –  แถวบน)

- ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ซ้ายสุด – แถวบน)

- ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส (ขวาสุด – แถวบน)

- อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล (กลาง – แถวที่ 2 จากบน)

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (ที่ 3 จากขวา – แถวที่ 2 จากบน)

- ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป (ที่ 3 จากซ้าย – แถวที่ 2 จากบน)

- ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 2 จากบน)

- พลโท ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

(ซ้ายสุด – แถวที่ 2 จากบน) 

• ประธานกรรมการมูลนิธิ 

- ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลาง – แถวที่ 3 จากบน)

• คณะกรรมการ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

- อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ซ้ายสุด – แถวที่ 3 จากบน)

- พิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 3 จากบน)

- ธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 4 จากบน)

- ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (ซ้ายสุด – แถวที่ 4 จากบน)

- ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 4 จากบน)

-       วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ (ขวาสุด – แถวที่ 3 จากบน)

-       ธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (ขวาสุด – แถวที่ 4 จากบน)

- ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 3 จากบน)

- รัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง – แถวที่ 5 จากบน)

- นพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 5 จากบน)

-       ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย CSR Project ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 5 จากบน)

-        วรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (ซ้ายสุด  – แถวที่ 5 จากบน)

- อัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บมจ. ปตท. (ขวาสุด  – แถวที่ 5 จากบน)

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation