22 มี.ค. 2565 277 16

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมโทรคมนาคมฯ พร้อมจัดบรรยายพิเศษและเสวนาภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรับมือในเซกเตอร์โทรคมนาคม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมโทรคมนาคมฯ พร้อมจัดบรรยายพิเศษและเสวนาภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรับมือในเซกเตอร์โทรคมนาคม

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ณ ห้องประชุม สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ร่วมกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)  โดยมี วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการ และปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เหรัญญิก รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2564 ซึ่งมีผลงานสำคัญ อาทิเช่น การจัดตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อศึกษา ระดมความคิดเห็น และนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อภาครัฐ ความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดระเบียบสายสื่อสาร การเผยแพร่ความรู้ด้านโทรคมนาคมผ่านการจัดสัมมนาวิชาการ และการฝึกอบรมเพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขยายพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ  เป็นต้น นอกจากนั้น ในวันดังกล่าว สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “ความสำคัญต่อการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเซกเตอร์โทรคมนาคม”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย รองเลขาธิการ กมช, สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช สายงานโทรคมนาคม, อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟรชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด และฐนสรณ์ ใจดี หัวหน้าโครงการศูนย์ TTC – CERT ดำเนินการเสวนา โดย ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ คณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และกสทช. สมาคมฯ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อเตรียมพร้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่ามีความสำคัญและต้องรีบดำเนินการ โดยภาคโทรคมนาคมเป็นเซกเตอร์ที่สองถัดจากกลุ่มธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกัน ที่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC- CERT) โดยการดำเนินงานของสมาคมฯ ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน กทปส. สำนักงาน กสทช ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะส่งผลให้การรับมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องเปลี่ยนจากภาคสมัครใจมาสู่ภาคบังคับตามมาตรฐานขั้นต่ำที่จำเป็น และมีบทลงโทษอย่างจริงจังมากขึ้น โดยงานเสวนาดังกล่าว มีสมาชิกสมาคมฯ ทั้งสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกประเภทนิติบุคคล รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนของจากสามภาคส่วน ที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การนำเสนอนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลให้เกิดสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดย สมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคมของทุกปี