19 ก.พ. 2565 866 2

ดีป้า เคาะ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในชนบท

ดีป้า เคาะ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในชนบท

ดีป้า สานต่อการขับเคลื่อนชุมชนในชนบท เห็นชอบ 11 โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 300 ครัวเรือน พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปูทางสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และความอยู่ดีมีสุขแก่ภาคประชาชน พร้อมข้ามผ่านผลกระทบจากโควิด-19 คาดสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 30 ล้านบาท
 
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของ ดีป้า คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชมในชนบทสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน รองรับชีวิตวิถีใหม่ และก้าวข้ามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 
“ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ดีป้า มีมติเห็นชอบโครงการจากชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) กับ ดีป้า ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) จำนวน 5 โครงการ ระบบเพื่อการติดตามสัตว์ จำนวน 3 โครงการ โดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 โครงการ และดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด จำนวน 1 โครงการ รวม 11 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 30 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
 
ทั้งนี้ ดีป้า จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนในชนบทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปูทางสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และความอยู่ดีมีสุขแก่ภาคประชาชน พร้อมข้ามผ่านผลกระทบจากโควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั่วประเทศ 300 ครัวเรือน ส่วนประชาชนที่สนใจสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองจากผู้ให้บริการดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มTECHHUNT บน LINE OA: depaThailand ได้แล้ววันนี้
 
ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น www.depa.or.th, LINE OA: depaThailandและ Facebook Page: depa Thailand