Wi-Fi Alliance ประกาศชัด.. สัมผัส 10 Gbps ของจริง Wi-Fi 6 ภายใน Q3 ปีนี้บนระบบ SURFboard mAX Pro System

READ MORE

ค่ายมือถือโลกลดต้นทุนหันลงทุน 5G บน Wi-Fi 6 เชื่อหลังปี 2020 เข้าสู่ยุค WiGig

READ MORE

ทำไม?? ต้องอัพเกรดระบบความปลอดภัย Wi-Fi จาก WPA2 เป็น WPA3

READ MORE

Wi-Fi Alliance ปรับการเรียกชื่อมาตรฐาน 802.11ax เป็น WiFi 6

READ MORE

รู้จัก Wi-Fi HaLow™ มาตรฐาน Wi-Fi IEEE 802.11ah สำหรับ IoT กินไฟน้อยกว่า ครอบคลุมมากกว่า

READ MORE