Opensignal รายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทย - วิดีโอบนมือถือในประเทศไทยโหลดช้าและหยุดชะงักบ่อย

READ MORE

OpenSignal เผยผลทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพเน็ตมือถือของประเทศไทย กรกฎาคม - กันยายน 2561

READ MORE

ไทย ติด 1 ใน 33 ประเทศ (กลุ่มชาติมีความพร้อม 5G ) "ความเร็วอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เร็วมากกว่าเน็ตมือถือ"

READ MORE