Wi-Fi Alliance ชี้ Wi-Fi 6 ทำให้ Apple และ Samsung รุ่นใหม่ใช้งานเน็ตเร็วขึ้น 4 เท่า แนะช่องทางตรวจสอบ Wi-Fi Certified 6

READ MORE

กระทบไทย..TV ดาวเทียมแพ้ 5G หลังสมาคม C-Band โลก ยอมใช้คลื่น 3.7-4.2 GHz ทำวิทยุการบินสะดุด

READ MORE