CAT เดินหน้านำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่ฮับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

READ MORE