Telenor : เตรียมความพร้อมเพื่อเอาชนะโรคระบาดด้วยเทคโนโลยี Big Data

เทเลนอร์รีเสิร์ช เผยรายงานที่แสดงถึงการนำ Big Data มาใช้ในการเตรียมรับมือ และติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงเป็นพาหะ และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลก

(โดย มัย โอลการ์ด ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทเลนอร์กรุ๊ป)

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์มีการย้ายถิ่นที่อยู่เพิ่มขึ้นอย่างมากนับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและข้ามประเทศที่มีอัตราสูงมากจากการขยายเครือข่ายระบบขนส่งและภาวะไร้พรมแดนนี้ นำมาซึ่งความท้าทายในด้านต่างๆ สิ่งที่มักถูกมองข้ามไปคือ ประเด็นเรื่องของการสาธารณสุข ภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ที่กลุ่มประชากรมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก มาเลเรีย อหิวาตกโรค และหัดเยอรมัน

นับเป็นความโชคดีที่มีการพัฒนาในเรื่องของ Big Data เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด โดยเทเลนอร์รีเสิร์ชได้ร่วมมือกับ Harvard T.H. Chan School of Public Health, Oxford University, the U.S. Center for Disease Control และ the University of Peshawar จัดพิมพ์รายงานที่แสดงถึงการนำ Big Data มาใช้ในการเตรียมรับมือ และติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงเป็นพาหะ และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลก

รายงานที่ศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถื่นที่อยู่ต่อการเกิดภาวะระบาดของโรคไข้เลือดออกในปากีสถาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าของเทเลนอร์ปากีสถานโดยไม่ระบุชื่อกว่า 30 ล้านราย ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคในช่วงปี 2556 และสามารถนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้นมาคาดการณ์การกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์และระยะเวลาการระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายที่อยู่และการระบาดของโรค ดังนั้น หากเรามีความเข้าใจถึงผลกระทบของการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ หรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขก็จะสามารถกำหนดรูปแบบการอุบัติของโรค และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว

ผลการศึกษาที่พิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์หลายครั้งระหว่างองค์กรเอกชนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือเช่นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และสถาบันวิจัย ดำเนินโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้าง ทีมวิจัยได้นำวิธีเดียวกันนี้ไปใช้กับการติดตามการแพร่เชื้อของโรคหัดเยอรมันและมาเลเรียในประเทศเคนย่า ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ นอกจากนั้น ยังได้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะมาใช้ในการติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

Big data ถูกนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชากร เพื่อนำไปปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานจากเทเลนอร์รีเสิร์ช เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเอาข้อได้เปรียบของ Big data มาใช้ป้องกันในพื้นที่ที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีความเสี่ยงและอันตราย เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกจำนวน 25,000 คน ต่อปีทั่วโลก ขณะที่ยังไม่มีวิธีป้องกันและการรักษาโดยเฉพาะ

ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่เทเลนอร์ให้ความสำคัญ และระมัดระวังในการปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูลโดยอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความเป็นส่วนตัว การริเริ่มพัฒนาของเทเลนอร์ รีเสิร์ช ในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทำให้เห็นภาพว่า ในอนาคต Big data จะเข้ามาเสริมการให้บริการแก่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เคร่งครัดเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เทเลนอร์กรุ๊ปมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อสนับสนุนว่า เราจะดึงความเชี่ยวชาญจากเหล่าพันธมิตรมาใช้ในการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ และเพิ่มศักยภาพในการช่วยรักษาชีวิต ทางกรุ๊ปชื่นชมในความพยายามของทีมรีเสิร์ช และหวังจะได้เห็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐของปากีสถาน และผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ใช้ประโยชน์จาก Big data เพื่อการบรรลุเป้าหมายด้านการสาธารณสุข

*สำหรับประเทศไทย มีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 50 ปี สถิติจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ในปี 2557 มีจำนวนผู้ป่วย 40,278 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 62.33 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิต 41 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10 จึงต้องมีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

Share this Article: