ICT จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2558

กระทรวงไอซีทีจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2558

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี เมธินี เทพมณีปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณชั้น 9กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

Share this Article: