ETDA ร่วมเปิดงาน “Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia” ครั้งแรกในเอเชีย

สัมมนา “Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015” ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ซึ่งบ่อยครั้งที่มุ่งเป้าโจมตีไปยังหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015” ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ซึ่งบ่อยครั้งที่มุ่งเป้าโจมตีไปยังหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ เช่น การไฟฟ้า โทรคมนาคม โรงพยาบาล การธนาคาร ฯลฯ ด้วยเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยมี นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ร่วมพิธีเปิดงานในฐานะเจ้าภาพร่วม พร้อมด้วย พลโท ดาตุ๊ก ดร. วิลเลียม สตีเวนสัน (Lieutenant General Datuk Dr. William Stevenson) Chief Executive, Malaysia Institute of Defence and Security, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA, นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม

Share this Article: