ETDA จับมือ ICT ญี่ปุ่น เพิ่มขีดความสามารถทีมไซเบอร์ไทย รู้ทันภัยคุกคาม

สังคมไซเบอร์ที่เชื่อมต่อกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ย่อมทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีผ่านทางเครือข่ายมากขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปถึงระดับประเทศ ซึ่งบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมบุคลาการในหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ต้องผสานความร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) กระทรวงไอซีที และ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (MIC) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ (Cyber Defense Exercise with Recurrence) หรือ CYDER เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับมือและการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Computer Security Incident Response Team: CSIRT) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น โดยการอบรมจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 8 คน คือ รุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานของ ETDA โดยมี คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ร่วมเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากMr.Kunihiro Tsutsui, Deputy Director, ICT Security Office, MIC ประเทศญี่ปุ่น Mr.Hajime Onga, First Secretary, Embassy of Japan และ Mr.Sato Hiroshi ประธานบริษัท NEC (ประเทศไทย) ร่วมให้ความรู้ในการอบรม

 

คุณสุรางคณา วายุภาพ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นผลมาจากการลงนามแถลงการณ์ร่วม เรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีทีและ MIC ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะมีการสอนให้ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงขั้นตอนรับมือภัยคุกคาม และจะมีการจำลองเหตุการณ์การถูกโจมตี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับในการฝึกปฏิบัติจริง โดยกระทรวงไอซีทีคาดหวังว่าจะมีจัดอบรมเช่นนี้ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้าน Cybersecurity ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ กล่าวเสริมว่า “เราเริ่มอบรมจากบุคลากรของไทยเซิร์ต สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ ETDA และสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีทีก่อน เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย และสามารถเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งแบ่งปันความรู้และความชำนาญไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้ การอบรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและจัดการภัยคุกคามให้แก่พวกเขาไปอีกระดับ เพื่อให้สามารถรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์”

 

 

Share this Article: