ETDA จับมือ 3 พันธมิตรภาครัฐ ลงนาม MoU เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ETDA จับมือ EGA, DBD และ BOI ลงนาม MOU ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ หวังใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันยกระดับบริการภาครัฐให้ประชาชนใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่างหน่วยงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

 

สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดย วิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในเรื่องดังกล่าว จนเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางออนไลน์ เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะระหว่างภาครัฐด้วยกันเองหรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และมีการผลักดันจนสามารถประกาศใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปแล้ว ETDA เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่วางโครงสร้างพื้นฐานหรือ Soft Infrastructure สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ พร้อมที่เป็นฟันเฟือนหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต”

 

Share this Article: