EGA TOT กศน. ม.พะเยา เดินหน้าพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน EGA Smart Box

EGA TOT กศน. ม.พะเยา ร่วมจับมือพลิกวงการการศึกษาครั้งใหญ่ เดินหน้าพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน EGA Smart Box นำร่อง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านโครงข่าย GIN พร้อมเติมเนื้อหาทั้งรัฐ-เอกชนเพียบ เตรียมขยายผลทั่วประเทศเชื่อมโยงหมายเลขบัตรประชาชน

 

 

 

ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ทาง EGA ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้ EGA Smart Box เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิตโดยใช้โครงข่าย GIN (Government Information Network)

 

โครงการนี้จะทดลองนำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ในกศน.ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อให้นักเรียน กศน. รวมถึงประชาชนในชุมชน ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าว ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร ร่วมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Services) สามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Card ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

โดย Smart Box ของ EGA จะเชื่อมโยงกับระบบคลาวด์การศึกษา (Education Cloud Computing) ของ TOT ซึ่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่จับมือร่วมกับ 3 สำนักพิมพ์ใหญ่ ในการทำวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีด้าน Digital Contents ให้กับ กศน.ตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านบุคคลากรทางการศึกษา และนิสิตอาสมัครในการลงพื้นที่ร่วมกับ กศน.ตำบล และร่วมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนให้สามารถใช้บริการข้อมูลของภาครัฐ โดยผ่าน EGA Smart Box และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ผ่านระบบโครงข่ายและระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อผลักดันให้ จังหวัดพะเยาและอีก 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เป็นประตูสู่ AEC และผู้นำด้านอาเซียนในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่ความเป็น “Smart Education”

 

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม การผลิต พัฒนาและวิจัย สื่อการเรียนรู้ ทั้งเนื้อหา และสาระในรูปแบบ ดิจิตอล (Digital Contents) เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง 4 หน่วยงานยังได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยวางเป้าหมายหลังการทดลองโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ ในการเตรียมการขยายผลโครงการฯ และเตรียมการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาในการบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อขยายผลไปยัง กศน.ตำบล ของภาคเหนือตอนบน จำนวน 200 ศูนย์ และขยายผลไปยัง กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

นอกเหนือจากการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ GIN (Government Information Network) โดย ให้บริการไปยัง 20 กระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอิสระ และยังได้ลงสู่ระดับศาลากลางจังหวัด 77 จังหวัด รวมจำนวนมากกว่า 2,844 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ โดย EGA ขยายผลได้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ ผ่านอุปกรณ์ EGA Smart Box ในการให้บริการประชาชนโดยใช้ บัตร Smart Card เพื่อขยายโครงข่าย GIN ไปยังหน่วยงานของภาครัฐในระดับตำบลได้มากขึ้น คือ ศูนย์การเรียนชุมชน/กศน.ตำบล จะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ การยกระดับองค์ความรู้ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพด้วย ICT ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ EGA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า TOT ได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพของการวางโครงข่ายด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถครอบคลุมไปยังโรงเรียนกว่า 30,000 โรงเรียน และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ กศน. กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ นอกจากการพัฒนาคุณภาพด้านโครงข่ายแล้ว TOT ยังได้นำระบบระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (EducationC loud Computing) ระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ ระบบจัดการห้องสมุดซอฟต์แวร์ระบบจัดการ Android Application Store สำหรับติดตั้งทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และติดตั้งส่วนของแท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีพื้นที่ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์รองรับ Virtual Machine ที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ อุปกรณ์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต:Tablet) และเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ระบบนี้สถาบันนวัตกรรมทีโอที ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัทสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันค้นคว้าและวิจัยแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย ทาง TOT พร้อมเป็นหน่วยงานกลางและพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในด้านการเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านระบบเพื่อเชื่อมโยงร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทีโอที ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาทางไกลฯ มาโดยตลอด ทั้งหมดนี้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนและพร้อมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำโครงข่ายของทีโอที เชื่อมโยงไปสู่การศึกษาเพื่อนักเรียนทั้งประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน

 

ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รักษาการเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า ความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้เป็นการเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning และ m-Learning มาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนของ กศน. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึง ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านระบบ EGA Smart Box และ โครงข่าย GIN และมีสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัย Digital Contents ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนกศน.มาด้วยดีตลอด ถือเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นแนวร่วมในการผลักดันโครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content โดยมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ศึกษาวิจัยการเพื่อพัฒนา Digital Contents และพัฒนาศักยภาพของครู กศน.และผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับ EGA นำระบบ EGA Smart Box ไปใช้ในการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมการนำข้อมูลการให้บริการของภาครัฐไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปิดเผยว่า การเรียนการสอนที่จัดขึ้นที่โรงเรียนถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือผู้เรียนควรได้รับการเรียนการสอนของโรงเรียนได้จากที่บ้านนักเรียนผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยให้นักเรียนแสดงตัวด้วยรหัสนักเรียน (Authentication) และเลข 13 หลัก ซึ่งโครงการของ EGA ที่จัดทำขึ้นเป็นโครงการที่ช่วยระบุตัวตนของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในอนาคตในเรื่องของ EGA Smart Box สามารถบูรณาการระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นักเรียน กศน.และประชาชนในชุมชน สามารถเรียนรู้ ผ่าน e-DLTV ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนรู้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของการเรียนทางไกล ระบบของ e-DLTV ผ่านทาง Google Play โดย ครูนักเรียนทั่วประเทศ จะได้รับประโยชน์จากโครงการบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่าง 4 องค์กรใหญ่ได้ต่อไป

 

วิชเทพ ทรัพย์ทวีพร ผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ผลิตสื่อด้านการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้ได้จริง ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัยค้นคว้าและทดลอง ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมทีโอที และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาต่อไป

 

รักษ์ เทวอักษร ผู้จัดการ บริษัท เพลย์เอเบิล เปิดเผยว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่มีการริเริ่มนำ Digital Content ไปใช้ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง มีความแตกต่างจาก โครงการอื่นๆ คือ การพัฒนาสามารถนำ Digital Content ไปใช้งานและเห็นผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

 

ถนัด ไทยปิ่นณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนส์ที่กลุ่มอมรินทร์ฯ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสนองตอบการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทย ในยุคเทคโนโลยีโดยนำสาระความรู้จากสิ่งพิมพ์ทั้งในเครืออมรินทร์ฯ 26 สำนักพิมพ์ และจากเครือข่ายสำนักพิมพ์ผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศอีกกว่า 200 สำนักพิมพ์รวมแล้วในปัจจุบัน เกือบ 10,000 เล่ม เข้าสู่ระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการอ่านทั้ง อีบุ๊ค และอีแมกกาซีน ที่ผสมผสานกับระบบมัลติมีเดีย ให้บริการกับกลุ่มห้องสมุดทั่วประเทศโดยจับมือร่วมกับพันธมิตรนำเสนอประสบการณ์การอ่าน

Share this Article: