dtac และ TES-AMM มอบเงิน 1 ล้านบาท จากการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเก่า

ดีแทค ร่วมกับ บจ. ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) หรือเทส-แอม มอบเงิน 1,000,000 บาท ที่ได้จากโครงการ ‘Mobile Phone for Life’ ของดีแทค รณรงค์การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ให้กับมูลนิธิกองทุนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และสำนึกสาธารณะ


ดีแทคเชิญชวนให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสื่อมสภาพมาให้ดีแทคที่จุดรับ ณ สำนักงานบริการลูกค้า และองค์กรพันธมิตรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 385 แห่ง โดยในปี 2558 สามารถรวบรวม คัดแยก และจัดส่งให้เทส-แอมไปกำจัด หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเป็นจำนวนกว่า 1.1 ล้านชิ้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึง 12,385 ตัน

Share this Article: