dtac สอนชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร แนะใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นง่าย ๆ

ดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศโรดแมปโครงการ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต (Internet changes lives) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพลังของอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนชีวิต  และสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทย


ข้อมูลจากสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ระบุว่า การพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตโดยรวมในเอเชียแปซิฟิก และสนับสนุนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด เพื่อลดอุปสรรคในเรื่องการเข้าถึงบรอดแบนด์ของประเทศ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ในชนบท จึงต้องผลักดันให้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่อ เพราะโมบายล์อินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ หากภาครัฐสามารถพัฒนาและสนับสนุนตลาดบรอดแบนด์ให้ก้าวหน้าและทั่วถึงจะสามารถเพิ่มอัตราการเชื่อมต่อในประเทศจาก 52% ในปี พ.ศ.2556 ไปเป็น 133% ในปี พ.ศ. 2563 อันจะส่งผลบวกโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่งการศึกษาของ GSMA นี้ ระบุว่า การพัฒนาระบบเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่ทั่วถึงทั้งประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันผลิตผลมวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยให้เพิ่มขึ้น 7.3 แสนล้านบาท ภายในปี  พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ดีแทคยึดมั่นว่า อินเทอร์เน็ตคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคม และให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของไทย

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่ผ่านมา ดีแทคและมูลนิธิฯ มีพันธกิจร่วมกันในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น ‘Smart Farmer’  ที่สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนได้ ทั้งยังเป็นต้นแบบเกษตรกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผน ลงมือทำ พัฒนา ต่อยอด และก้าวสู่โลกของการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบเต็มตัว สามารถกำหนดรูปแบบสินค้า ราคา วิธีจัดส่ง และปริมาณการผลิตได้เอง วันนี้เรามีเครื่องมือสำคัญคือ แอพพลิเคชั่น FARMER INFO และเว็บไซต์รักบ้านเกิด.คอม โดย บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด รวมถึงทีมงานเน็ตอาสาของดีแทคที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำเกษตรกรเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่าภายใต้โครงการ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ดีแทคเชิญชวนพนักงานสมัครร่วมทีมเน็ตอาสาไปสอนวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรฯ ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างให้กลุ่มเกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ต มีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ หรือสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ

ทั้งนี้ ดีแทคตั้งเป้าที่จะสร้างโอกาสให้ 50% ของวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 20,000 แห่ง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี 2560 โดยได้เริ่มโครงการนำร่องในปีนี้ และวางแผนจะลงพื้นที่ไปสอนวิสาหกิจชุมชนให้ได้ครบ 200 แห่งภายในสิ้นปี 2558”

อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยืน ดีแทคจึงมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเปลี่ยนรูปแบบมาสู่สังคมเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต (Internet-based economy) นำโมบายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการพัฒนาด้านการผลิต การกระจายสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจในที่สุด นายลาร์สกล่าวเพิ่มเติม

Share this Article: