DGA จับมือ ก.พ.ร. จัดสัมมนา Doing Business Portal

งานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)" จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) นำเสนอผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต/บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)" จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต/บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการนำเสนอร่างแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ ปี (Doing Business Portal Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Share this Article: