DGA จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเดินหน้าร่าง พรบ.รัฐบาลดิจิทัลฯ

DGA จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเดินหน้าร่าง พรบ.รัฐบาลดิจิทัลฯ พ.ศ. .... จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรวมรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรวมรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เตรียมพร้อมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

Share this Article: