CAT "MOU 3 ฝ่าย เปิดตัวเครือข่าย LoRaWAN ครั้งแรกในไทย รองรับ smart city ขอนแก่น"

Thailand IOT Consortium ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลนครขอนแก่น และ บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง เร่งผลักดัน smart city ตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ด้วยเครือข่ายสื่อสารระยะไกลอัจฉริยะ LoRaWAN และโครงการนำร่องเทคโนโลยี IoT 

 

Thailand IOT Consortium ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลนครขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง เร่งผลักดัน smart city ตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ด้วยเครือข่ายสื่อสารระยะไกลอัจฉริยะ LoRaWAN และโครงการนำร่องเทคโนโลยี IoT เช่น Smart Parking, Smart Pollution Metering, Disaster warning โดยการสนับสนุนจากภาคีความร่วมมือ ได้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT/โปรแกรม ITAP สวทช/Gravitech/Acentech/Techlog/JumpUp ให้มี Command Center ตั้งที่ทำการเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมตั้งคณะทำงานคัดเลือกภาคเอกชนที่มี solutionsสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานผ่าน MOU ฉบับนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล

 

ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงนามความร่วมมือโครงการ KHON KAEN SMART CITY : Internet of Thing ร่วมกับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และ Thailand IoT Consortium โดยมี ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธาน Thailand IoT Consortium ร่วมลงนาม

 

โดยเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่าย วางแผนจะดำเนินการ 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ (1) โครงการ Smart Parking อำนวยความสะดวกในการจอดรถ (2) โครงการ Smart Pollution ตรวจสอบมลภาวะทางอากาศ โดยจะมีเซ็นเซอร์ติดที่รถซิตี้บัส จำนวน 10 คัน เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะรถวิ่ง ว่าพื้นที่ใดของเมืองมีค่าฝุ่นละอองสูง และ (3) โครงการแก้ไขป้องกันน้ำท่วม โดยจะใช้มีเซ็นเซอร์ติดตั้งภายในท่อระบายน้ำ เพื่อบอกสถานะพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

 

 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนด้าน Smart city จะส่งผลดีในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฯลฯ และเมื่อเห็นเป็นรูปธรรม นักธุรกิจที่จะลงทุนในภาคอีสาน จะนำมาประกอบการตัดสินใจว่าเมืองไหนที่รองรับความสะดวกในแง่ของ IOT (ยุคของอินเทอร์เน็ต) เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในจังหวัดขอนแก่น ให้กลุ่มนักธุรกิจ เมื่อมีระบบดังกล่าวรองรับ ผู้ที่จะมาลงทุนก็จะเลือกเมืองที่มีพื้นฐานเรื่องนี้ และส่งผลดีในแง่ของเศรษฐกิจ ส่วนในด้านของงบประมาณมีอยู่ 4 ช่องทาง คือ งบของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้ลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ อาจจะมีบางโครงการที่สามารถจัดสรรให้กับจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำบางโครงการได้ ส่วนที่ 2 งบจาก กสทช. โดยการผลักดันจากเครือข่ายในการขออนุมัติงบประมาณ ส่วนที่ 3 งบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดของปีงบประมาณ 2561ซึ่งปัจจุบันอนุมัติแล้ว 225 ล้านบาท และส่วนสุดท้าย งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น

 

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า หากเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อง Smart city อย่างสมบูรณ์แบบโดยนำเงินงบประมาณมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะนี้ บางโครงการเทศบาลฯ สามารถดำเนินการโดยไม่ได้รองบประมาณจาก 4 ช่องทาง เช่น Smart Mobility ระบบขนส่งมวลชนรางเบา เป็นการระดมทุนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากความร่วมมือของประชาชน ตลาดทุน สถาบันการเงิน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุป เทศบาลฯ จะนำ 3 โครงการดังกล่าว นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. ในการขออนุมัติโครงการนำร่อง ในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยคาดว่าจะเห็นผลการดำเนินโครงการดังกล่าวภายในระยะ 3 เดือน

Share this Article: