CAT Contact Center 1322 ประกาศผลงานระดับคุณภาพ ด้วยใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

CAT Contact Center 1322 ประกาศผลงานระดับคุณภาพ ด้วยใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย ชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย พร้อมเจ้าหน้าที่ CAT Contact Center ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 การให้บริการ CAT Contact Center โดยมี อุดมศักดิ์ สันทิฐิกวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย สถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของบริการ CAT Contact Center 1322 ของ CAT ในฐานะผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและรวดเร็ว ในทุกกลุ่มบริการของ CAT ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 การให้บริการ CAT Contact Center สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการ C internet ตั้งแต่เดือนเมษายน โดยถือเป็นการต่อยอดจากการรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา CAT Contact Center 1322 ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ที่ดีในระดับมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT เปิดเผยว่า “บริการ CAT Contact Center 1322 ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ในการให้บริการข้อมูลในกลุ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการ C internet ซึ่งเป็นกลุ่มบริการหลักขนาดใหญ่ที่มีลูกค้ากระจายอยู่ในวงกว้างทั้งในนามของบุคคลและองค์กร ซึ่งการรับมอบใบรับรองคุณภาพในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโครงการนำร่อง และ CAT คาดหวังที่จะพัฒนาการให้บริการข้อมูลในกลุ่มบริการอื่นๆ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO เป็นลำดับต่อไป”

Share this Article:

ADVERTISMENT