CAT เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility

CAT จับมือ องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลหาดใหญ่  เดินหน้าลงนามความร่วมมือในโครงการ “วิวัฒน์การจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาความแม่นยำ สะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

 

ชัยยุทธ สันทนานุการ รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT ขานรับนโยบาย Digital Economy  ของภาครัฐ ด้วยการพัฒนาระบบ e-Logistics & DC, SOA Platform ภายใต้ชื่อบริการ “CAT Supply Chain Visibility”  ให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับการทำงานในกระบวนการสั่งซื้อและรับคำสั่งซื้อระหว่างโรงพยาบาล กับผู้จัดจำหน่ายหลักทางด้านยา เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ผ่านการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบได้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการรวบรวมแหล่งวัตถุดิบ การจัดหา การจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง กระบวนการคลังสินค้า ผู้จำหน่าย จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งกระบวนการชำระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในแต่กระบวนการให้น้อยที่สุดเป็นสำคัญ 

 

นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำระบบกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย (Pharmacy Trade Exchange – PTX) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม เข้ากับบริการ e-Logistics & DC, SOA Platform ผ่านระบบ e-Supply Chain และระบบ e-Logistics ของ CAT เพื่อช่วยให้องค์การเภสัชกรรม สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในแง่อุปสงค์และอุปทานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Supply Chain Management) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน ร้านค้าขององค์การเภสัชกรรม และลูกค้า เพื่อให้การวางแผน และการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง      

  

นายแพทย์กุลเดช  เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทางด้านยา เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ กับ CAT ผ่านระบบ e-Logistics & DC, SOA Platform ภายใต้ชื่อบริการ CAT Supply Chain Visibility ครั้งนี้ จะช่วยรองรับการวางแผนและการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การสั่งซื้อและรับคำสั่งซื้อด้วยระบบ Paper Less  มีการตรวจสอบสถานะ (e–Traceability) การสั่งซื้อได้ครบทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดจากกระบวนการทำงาน  ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าโทรศัพท์ และค่าโทรสาร ในการยืนยันหรือการติดตามผล ตลอดจนเพิ่มความแม่นยำ สะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

 

ชัยยุทธ กล่าวปิดท้ายว่า นับเป็นโครงการนำร่อง ในการตกลงร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม อันจะนำไปสู่การร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย (Pharmacy Trade Exchange – PTX) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชีย (Asia Trade Exchange – ATX)  ในอนาคตอันใกล้

Share this Article: