CAT สานต่อ Smart City ขอนแก่น ร่วมผลักดัน โครงการ Smart Farm แปลงผักปลอดสารพิษอ.ซำสูง

CAT สานต่อ Smart City ขอนแก่น ร่วมผลักดัน โครงการ Smart Farm แปลงผักปลอดสารพิษ อ.ซำสูง

 

ชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ และ เปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยี Internet of Things สำหรับภาคเกษตรกรรม (IoT for Smart Farm) ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านสว่าง   ซำโอง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : DEPA) จัดขึ้นร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT),  Thailand IoT Consortium สมาคมการค้าซอฟต์แวร์ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยสารพิษซำสูง และ CAT นำเอาโดรนและหุ่นยนต์มาสาธิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ชมและรับทราบเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนและลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน  คือเทศบาลนครขอนแก่น, Thailand IoT Consortium, ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เพื่อนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเริ่มใช้พัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ การใช้ Sensor สำหรับการจัดการพื้นที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ (Car Parking) การใช้ Sensor สำหรับแจ้งเตือนการระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมขัง (Flood Management) การใช้ Sensor สำหรับการตรวจจับมลภาวะมลพิษทางอากาศ (Climate&Pollution Management) โดย CAT ร่วมสนับสนุนด้านการวางโครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ก่อนจะขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อมในเขตจังหวัดขอนแก่นต่อไป

 

 

 

 

 

 

Share this Article: