CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เอ็มโอยู การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT และ รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนลงนาม  

 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ CAT ให้การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมจัดหาบุคลากรของ CAT ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์แก่นักศึกษา โดยให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ CAT พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของ CAT ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

Share this Article:

ADVERTISMENT