CAT พัฒนาการศึกษาเด็กไทยต้นแบบ ICT KIDs ภายใต้กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”

CAT เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเด็กไทยเพื่อให้เป็นนักเรียนต้นแบบด้าน ICT หรือ ICT KIDs ภายใต้กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” พร้อมมอบทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมเข็มและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

 

 

อัศจรรย์ พันจุ้ย  ผู้ชำนาญการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญหากได้รับการพัฒนาตนเองก็สามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีศักยภาพ และเนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

 

CAT ในฐานะเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เผยว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจึงจัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นนักเรียนต้นแบบด้าน ICT หรือ ICT KIDs นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการศึกษาของตนเอง ไม่เพียงจัดอบรมให้เด็กหรือเยาวชนเท่านั้น  ภายใต้ กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ได้จัดอบรม ICT เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้รู้จัก คุ้นเคย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนในชุมชน สามารถค้นหาความรู้ได้ตามต้องการ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET ใกล้บ้าน โดยมี ICT KIDs ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

 

โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำหนดจัดอบรมความรู้ด้าน ICT ดังกล่าวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ควบคู่ไปกับการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ CAT Learning Center เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคนในชุมชน ซึ่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ICT KIDs ที่ผ่านการอบรม จำนวน 10 คน แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท พร้อมด้วยการมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเข็มกลัด ICT KIDs และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในชุมชน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นด้านการศึกษาไม่เฉพาะเพียงแค่ด้าน ICT เท่านั้น แต่ยังจะหมายรวมถึงการศึกษาในด้านต่างๆ ด้วย

 

 

 

สำหรับกิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” นั้น กำหนดจัดต่อเนื่อง จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 5, 19 และ 26 ตุลาคม 2557 ซึ่งชาวชุมชนบางเสาธงและผู้สนใจที่เข้าร่วมจะได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต / Social Network ขณะเดียวกันภายในงานยังให้มีบริการ Free Internet พร้อมกันนี้น้องๆ ICT Kids ซึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชนที่ CAT อบรมความรู้ด้าน ICT จะคอยให้คำแนะนำคนในชุมชนให้ก้าวทันโลก IT นอกจากนี้ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรพอเพียง เทคโนโลยีเพื่อชีวิต และเกษตรอินทรีย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอาชีพกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตร รับบริการตรวจเช็คสุขภาพและวัดสายตาฟรี ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด และยังมีกิจกรรมต่างๆ

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 และ 3 ในวันที่ 26 ตุลาคม2557 หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โทร.02-104-3844

Share this Article: