CAT ติดอาวุธไอเดียให้ลูกค้าเพิ่มมูลค่าของข้อมูล เพื่อโอกาสที่เหนือกว่า กับหลักสูตร “Big Data Analytics”  

เทคโนโลยี Big Data Analytics เป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก ทำให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ได้ตรงใจผู้บริโภค สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (cross-selling) และพัฒนาสินค้า/บริการให้ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งระบบออนไลน์ทวีความสำคัญ ข้อมูลก็จะมีมากมายมหาศาล ธุรกิจยิ่งจะต้องมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-driven) เพื่อตามให้ทันเทรนด์ของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

 

CAT ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Big Data Analytics” ให้กับบุคลากรด้านไอทีของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data Analytics เป็นผู้ถ่ายทอดระบบบริหารจัดการข้อมูลในเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้า CAT สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ/องค์กร ในการเพิ่มมูลค่าของข้อมูล เพื่อโอกาสที่เหนือกว่า

 

Big Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถพบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและตัวแปรในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น สิ่งสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจอยู่ที่การเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้กระบวนการคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสม จึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ตลอด 3 วันของการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างและเลือกแบบจำลองข้อมูลโดยใช้ Machine learning model ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงการจำแนกประเภทและการทำนายผลด้วยแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี และนี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้เข้าร่วมการอบรม

 

มานิตย์ อัศวเลิศแสงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย IT ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยส่วนตัวผมชอบภาคปฏิบัติเพราะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตรต่อไปอยากให้ CAT อบรมเรื่อง City Security Framework ที่ไม่ใช่การเจาะระบบ แต่ให้รู้ว่า Framework ของ Cyber City มีอะไรบ้าง ในสากลมีอะไรบ้าง และเราควรต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะปัจจุบันแบงค์ชาติและองค์กรภายนอกที่เป็นองค์กรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็บังคับในเรื่องนี้ และไม่ว่าจะเป็น CAT หรือธนาคาร ล้วนก็อยู่ใน Critical infrastructure ที่เคร่งครัด อีกเรื่องคือ IT Risk  ในปีหน้าแบงค์ชาติจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ผมจึงอยากให้ CAT นำเรื่องต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก การใช้งานในเรื่อง Big Data จึงอาจจะยังไม่ได้นำไปใช้งานมากนัก แต่ในส่วนของ Data Analytics นั้น ผมสามารถนำโมเดลต่างๆ ที่วิทยากรสอนเอาไปวิเคราะห์ได้ เช่น การปล่อยสินเชื่อ การจัดกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มตามสไตล์ของกลุ่มเป็นต้น ในส่วนของธุรกิจ ผมคิดว่า Big Data แทรกซึมไปในหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน รัฐบาล หรือเกษตรกรรม ก็สามารถ apply ไปใช้ได้ทั้งหมด”

 

เพชรี เจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมชลประทาน กล่าวว่า “วิทยากรให้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ดี ต้องขอบคุณ CAT ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา วิทยากรให้ตัวอย่างเยอะในเรื่องการ predict การ analytics ข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อ Big Data ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน อย่างเรื่อง network สามารถนำมาวิเคราะห์ในหน่วยงานของผู้ที่ใช้งานว่าจะมีความเสี่ยงอย่างไร และในเรื่องของการวางแผนในปีงบประมาณหน้ามีการใช้งานอย่างไร เพื่อที่เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของ network แบนวิธต่างๆ

นอกจากนี้ในส่วนขององค์กร ได้มีการให้คำปรึกษาในเรื่องคาดการณ์ การบริหารจัดการน้ำของกรมฯ ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่มาจากหลายๆ สถานที่ที่รวบรวมมาคาดการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รับในอนาคต การได้รับความรู้ในเรื่องของ Big Data ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการใช้คาดการณ์ความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

หลักสูตรต่อไป อยากให้ CAT จัดหลักสูตร Cyber Security ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้กำหนดให้มีนักรบไซเบอร์ อยู่ในทุกๆ หน่วยงาน ซึ่งเราควรจะมีความพร้อมในเรื่องนี้ อีกเรื่องคือการเขียนโปรแกรม network ซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนเปิดสอน"

 

 

สรกฤช ฉัตรมาลัย พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วิทยากรให้ความรู้เรื่อง Big Data ดีมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง Clustering ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Big Data นอกจากนี้ การนำเอาข้อมูลลักษณะที่ไร้โครงสร้างมาประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของข้อมูลในหลายๆส่วนจนเป็นผลลัพธ์ที่ตื่นตาตื่นใจมาก ความรู้ที่ได้รับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำ Big Data ตามแผนดิจิทัลองค์กร ซึ่งมีขั้นตอนการทำเป็นช่วงระยะเวลา ต้องจัดการ Cleansing Data ทั้งในส่วนของโครงสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างและไร้โครงสร้างก่อนที่จะทำ Big Data จริง

สำหรับหลักสูตรการอบรมครั้งต่อไป เทรนด์ตอนนี้คงหนีไม่พ้นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมาพร้อมกับ Big Data ถ้าขาดบุคลากรที่ดีที่มีความรู้เรื่อง Big Data อาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อระบบการจัดการได้

ปัจจุบัน Big Data นับว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะไม่ได้มองแค่เรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือยอดขายอย่างเดียว แต่เรื่องของข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร เพราะเป็นสิ่งที่เราเก็บมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถนำมาทำนายวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นจุดแข็งขององค์กรในการได้เปรียบคู่แข่งต่อไป”

 

ศักดิ์ชัย เสมอบุตร ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงานสารสนเทศ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  กล่าวว่า “สิ่งที่วิทยากรให้ความรู้กับเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำคัญ เพราะเป็นเรื่องยากที่คนในสายไอทีจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ การใช้ Big Data และ Data Analytics นั้นต้องใช้ความรู้หลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น Linux Server, Hadoop และ Programming แม้กระทั่งในเรื่องของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆ

หลักสูตรที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ในหลายๆ ด้าน ทั้งในองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเล็ก เมื่อพูดถึง Big Data หรือ Data Analytics มีข้อความที่น่าสนใจมากที่ผมเคยอ่านของการ์ดเนอร์ คือ “ในศตวรรษที่ 21  Data หรือ information เปรียบเสมือนน้ำมัน ส่วนการ Analytics Data เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ หรือองค์กรของเรา” สิ่งที่ได้ที่นี่ก็คือ ตามชื่อหลักสูตร Big Data Analytics เรามีบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ สิ่งที่อาจารย์ให้เราก็คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นการขับเคลื่อนข้อมูลเหล่านั้น เอาไปขับเคลื่อนธุรกิจของเรา

 

ปัจจุบันการจัดการ Data นับเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมี คือพอเรามี Data อยู่ในองค์กรอย่างธุรกิจที่ทำงานอยู่เป็นธุรกิจด้านประกันภัยทำให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์ของลูกค้า และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ในโอกาสหน้าอยากให้ CAT จัดอบรมในหลักสูตรที่สามารถนำไปต่อยอดได้ชัดเจนกว่านี้ เช่น เป็น workshop ให้แต่ละหน่วยงานที่มาเข้าร่วมอบรมมีโจทย์ของตัวเอง โดยจัดให้แต่ละหน่วยงานมาลองปฏิบัติร่วมกันจนสำเร็จ หลักสูตรตลอดระยะเวลาสามวันนี้ถือว่ามีเนื้อหาที่เยอะมาก เราจึงต้องนำไปศึกษาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน”

คลิกดูรายละเอียดบริการ : http://www.catdatacom.com/th/site/home

 

ติดตามข่าวสาร : http://www.cattelecom.com/cat/index.phphttp://www.facebook.com/catdatacomm/

 

 

Share this Article: