CAT จุดกระแส ICT Best Practice Awards ปั้นโครงการฯ ต่อเนื่อง ส่งเสริมธุรกิจไทยเร่งพัฒนาไอทีรับการแข่งขัน AEC

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICT Best Practice Awards 2014 คัดเลือกสุดยอดธุรกิจของไทยจาก 7 กลุ่มธุรกิจที่มีการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจ พัฒนาและบริหารจัดการในองค์กรดีเยี่ยม 

 

โดยบริษัทที่ได้รับมอบรางวัล  ได้แก่  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท แวนเทค เวิลด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT ในฐานะประธานกรรมการการตัดสินรางวัล ICT Best Practice Awards 2014 กล่าวว่าการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีความโดดเด่นทั้งระบบการสื่อสารภายในองค์กร การบริหารจัดการวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า หรือการบริการ การตลาดและการขาย การบริหารการเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ  Green IT    

 

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรด้านไอซีทีซึ่งในวันนี้คนเหล่านี้เป็นหน่วยสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมุ่งหมายเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆ ในการนำ IT ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และกลุ่มลูกค้า ซึ่งหลังจากนี้จะเผยแพร่ความสำเร็จของการประกวดดังกล่าวเพื่อให้เป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ” 
 

 

ดร.ดนันท์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของไทยให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มภูมิภาคเอเชียมีความสำคัญมากในการเตรียมพร้อมรับการแข่งขันในช่วงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 2015   ซึ่งกิจกรรม ICT Best Practice Awards มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกระแสการพัฒนานวัตกรรมด้านไอทีในภาคธุรกิจของไทยมากขึ้นในอนาคต

"ในปีนี้เป็นการจัดครั้งแรกซึ่งได้รับการตอบรับยอย่างดี  CAT จึงมีแผนจัดกิจกรรม ICT Best Practice Awards ต่อเนื่องในปีหน้า โดยเปิดกว้างให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพการพัฒนาระบบไอซีทีอย่างชาญฉลาดและเป็นส่วนสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรนอกจากนี้ CAT ยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางระบบไอซีทีสำหรับองค์กรตลอดปี 2558  ซึ่งทั้ง 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้รับสิทธิการเข้ารับการอบรมด้วยเช่นกัน" ดร.ดนันท์ กล่าว 

 

ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share this Article: