CAT จับมือ East Water พัฒนาระบบน้ำครบวงจร ใน Digital Park Thailand

ยักษ์ใหญ่ “น้ำ” และ “สื่อสาร” จับมือพัฒนาระบบน้ำครบวงจร ใน Digital Park Thailand พร้อมชู Smart Water บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

“East Water” ผสานความร่วมมือ “CAT” วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital Park Thailand ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคด้านน้ำภายใน Digital Park Thailand พื้นที่ขนาด 709 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ให้รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด มากว่า 25 ปี ของ East Water โดยที่ East Water จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ East Water เปิดเผยว่า “ปีนี้ East Waterเตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water 4.0 เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพของเรา มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า “เรามองว่า East Water มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในขณะที่ CAT เอง มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิตอลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต

สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง East Water กับ CAT นั้นจะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ หลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไปในโครงการ Smart Water 4.0”

ด้านคุณจิรายุทธ กล่าวเสริมว่า “East Water ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการDigital Park Thailand เพียง 400 เมตร สามารถเชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที”

สำหรับการจัดตั้ง Digital Park Thailandภายใต้แนวคิด Smart City ของ CAT นั้น East Water ก็ส่งสัญญาณตอบรับแนวคิดดังกล่าว โดยจะร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0 เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-Time ผ่านระบบโครงข่าย IoT ของ CAT โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application หรือเว็บเพจ เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ที่สำคัญของประเทศ

Share this Article: