BIDC Awards 2017 มอบรางวัลผลงานและต้นแบบแห่งปี ของวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กับ 5 สมาคมทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย 

 

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กับ 5 สมาคมทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) จัดงานมอบรางวัล BIDC Awards 2017 ในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017” ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สาขาต่าง ๆ ในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

 

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีเปิดงาน  และนายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ ธนภรรคภวิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)  และนายกฤษณ์ ณ ลำเลียง นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) และผศ.ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA)   นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และผู้แทนสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล  โดยรางวัล BIDC Awards 2017 ประเภทรางวัลประกอบด้วย

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)  ผลงานทางด้านเกมมี 5 รางวัล ดังนี้  

• รางวัล Excellence in Design ได้แก่ ผลงานเกม Water Me Please ของ  Kira Games  

• รางวัล Excellence in Visual Art ผลงานเกม Puzzle Guardians โดย Miryn innovation

• รางวัล Excellent Mobile Game of the Year ผลงานเกม Puzzle Guardians

โดย Miryn innovation

• รางวัล Excellent Game of the Year  (PC/MAC/Console/Handheld/Web) ได้แก่ เกม Araya

โดย Mad Virtual Reality Studio  

• รางวัล   Developer Choice Award ได้แก่ ผลงานเกม Araya โดย Mad Virtual Reality Studio

 

 

ในภาพ: ธิดารัธ ธนภรรคภวิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) คนกลางร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล

 

สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) รางวัลทางด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ มีทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้

• Best Character Usage for Social and Digital Media  ได้แก่ ปังปอนด์ โดย วิธิตา แอนนิเมชั่น

• Best Character for Commercial Use ได้แก่ Blink Blink for Bangkok Bank

โดย Big Brain Pictures

• Popular Vote of Best Character ได้แก่ ปังปอนด์ โดย วิธิตา แอนนิเมชั่น

• Character of the Year ได้แก่ Shew Sheep (ชูชีพ) โดย Liffolab

 

ในภาพ: กฤษณ์ ณ ลำเลียงนายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย(DCAT) คนกลางร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล

 

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) รางวัลที่เกี่ยวกับ Graphic Animation ทั้งด้านภาพยนตร์ การ์ตูน และ ละคร โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ตัดสินจากองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ ความสวยงาม รายละเอียดของ Graphic Design มี 7 รางวัล ดังนี้

 

 

ในภาพ: นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) คนกลางร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล

• Best Animated Character in Commercial ได้แก่ Riku ผลงานจาก วิธิตา แอนนิเมชั่น

• Best VFX in Commercial ได้แก่ AIS One Network ผลงานจาก Digital Magic Group

• Best Design in Animation/VFX/Motion Graphics ได้แก่ผลงาน Mercedes Benz Motor Show 2016 ผลงานโดย Tomogram Studio and YGG Drazil Group

• Best Animation Series ได้แก่ Blink Blink ผลงานของ Big Brain Pictures

• Best VFX in Motion Pictures ได้แก่ Khunpan (ขุนพันธ์) ผลงาน Zurreal Studio

• Best VFX in Thai Drama TV  ได้แก่ Chart Payak (ชาติพยัคฆ์) ผลงานของ Human Farm VFX Studio

• Best Short Animation ได้แก่ NINE ผลงานโดย The Monk Studios

 

 

 ในส่วนของ BASA Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ทำผลงานออกมาเป็นประโยชน์และทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ก็มีสิทธิได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยมีรางวัลดังนี้

 

ในภาพ: ผศ.ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) คนกลางร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล

 

• Educator Achievement Award ได้แก่ IBM Thailand Co.,Ltd สำหรับรางวัล Educator Achievement Award พิจารณาคัดเลือกบุคคล หรือ องค์กรเข้ารับรางวัลโดยเป็นผู้มี คุโณปการ หรือมีผลงานที่สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคอินเทอแอคทีฟ (Computer Graphics & Interactive Techniques) มีผลงานที่ เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

• Professional Practice Award  ได้แก่  คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน ซึ่งเป็นที่คัดเลือกบุคคล ผู้มีคุโณปการหรือมีผลงานด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ที่เป็นที่ยอมรับ และ เป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม และด้านการศึกษาด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques  มาอย่างต่อเนื่อง

• Best Researcher Award ได้แก่ รศ.ดร.ณัฐชา เดชดำรง  เป็นรางวัลที่ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยมีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม  ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ นักวิจัย

• Young Researcher Award ได้แก่ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีความสนใจและชำนาญในการสร้างผลงานวิจัยในด้าน Human Computer Interaction or HCI และด้าน Interactive and Game Development โดยผลงานที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ผลงานชื่อ The Elderly Therapeutic Strategies in Game Based Learning

สำหรับรางวัล Young Researcher Award พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัยที่มีคุณสมบัติของนักวิจัยและจริยธรรมตามที่สภาวิจัยกำหนดมีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี และไม่เคยได้รับรางวัล Best Researcher Award มาก่อน

• Best Student Publication Award ได้แก่  นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน “การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม 3 มิติจากการวาด เพื่อสร้างอาวุฒิมีคมที่มีช่องว่าง” ถูกเผยแพร่ในวารสาร  Thai Journal of Science and Technology   ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และมีการเผยแพร่ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• Best Student Technical Project Award  รางวัลนี้มาเป็นทีม ดังนี้

นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศัตยนนท์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ และนายพงศธร สันติวัฒนกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รางวัล Best Student Technical Project Award พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้าน Computer Graphics และ

Interactive Techniques ชองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเสร็จสมบูรณ์แล้ว

• Best Student Art & Design Project Award รางวัลนี้มาเป็นทีม ดังนี้

นายภูริณัฐ ก๋าใจ และนางสาวสุวจี สมจรรยา  นายหรรษธร พรงาม  คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

จากผลงาน Stop Motion สำหรับรางวัลนี้พิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบเชิงศิลป์ด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Share this Article:

ADVERTISMENT