ทั่วโลกตัดสินใจยกระดับคลื่นความถี่ 450 MHz จำนวน 45 MHz ให้บริการ LTE อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ด้วยมาตรฐาน GCF

ล่าสุด Global Certification Forum (GCF) หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรคมนาคมและพันธมิตร เซ็นเอกสารเพื่อความร่วมมือผลิตอุปกรณ์ที่รองรับคลื่ความถี่ 450 MHz จำนวน 45 MHz อย่างเป็นทางการ รวมทั้งการออกใบอนุญาติรองรับ GCF ซึ่งถือเป็นการยกระดับคลื่นความถี่ 450 MHz ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์ทั่วโลก รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT อีกด้วย โดยโครงข่าย 450 MHz สามารถพัฒนาระบบให้สามารถใช้งาน 4G LTE ได้ ทำให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการถือครองคลื่นความถี่และสามารถให้บริการกับอุปกร์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการให้บริการระบบ IoT ที่มีปริมาณมหาศาลในอนาคต

โดยคลื่นความถี่ในการให้บริการนั้นอยู่ในช่วงความถี่ 380 MHz - 512 MHz ซึ่งเพียงพอในการให้บริการ 4G LTE และสามารถปล่อยคลื่นความถี่ได้ไกล รองรับมาตรฐาน GCF ให้สะดวกกับระบบนิเวศ 450 MHz อย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

Lars Nielsen ดำรงตำแหน่ง CEO and General Manager, GCF กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถเชื่อมต่อระบบความปลอดภัยบนคลื่นความถี่ 450 MHz ได้เพิ่มขึ้น สร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อ ร่วมถึงช่วยปรับปรุงโปรแกรมการรับรองอุปกรณ์ทั้งหมด


ข้อมูล  comunicacionesinalambricashoy  eetimes  rrmediagroup  criticalcommunicationsreview

Share this Article: