ผู้ให้บริการโทรคมนาคม KDDI และสายการบินของชาติ JAL เริ่มให้บริการ 5G ครั้งแรก อย่างเป็นทางการเพื่อผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นครั้งแรกของสายการบินภายในประเทศใช้ 5G ผู้ให้บริการโทรคมนาคม KDDI และสายการบินของชาติ JAL ของประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต "au 5G" เริ่มให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 28GHz Band เป็นครั้งแรกของสายการบินภายในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการ "Lab Alliance" ระหว่าง 2 บริษัท
ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทดลอง 5G ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 ในบริเวณอาคารผู้โดยสารเฉพาะ หลังจากนั้นได้ทดลองทดสอบ 5G ในบริเวณประตูขึ้นเครื่องบินแบบปล่อยคลื่นเฉพาะจุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปประโยชน์ในการให้บริการ 5G ในครั้งนี้ ทำให้พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องบินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การรับส่งของข้อมูลผู้โดยสาย, การตรวจใบหน้า, การรับส่งข้อมูลภาพห้องผู้โดยสาร เป็นต้น

ซึ่งการให้บริการ 5G ดังกล่าวเป็นการให้บริการ 5G ในรูปแบบที่ครอบคลุมคลื่นตามความต้องการในระยะไกล Digital Transformation (DX) ในอนาคตนอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการคุณภาพคลื่นเป็นที่เรียบร้อย ก็จะให้บริการ 5G โดยใช้สมาร์ทโฟนในครั้งต่อไป


ข้อมูล  japancnet  k-tai.watch.impress

Share this Article: