FCC เพิ่มความถี่ Wi-Fi ผ่านคลื่น 5.9 GHz ส่งผลเน็ตเร็วขึ้น รองรับ C-V2X รับประกัน Wi-Fi 6 เต็มประสิทธิภาพ 160 GHz

ล่าสุดหน่วยงานกำกับกิจการโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ ได้ตัดสินใจผลักดันเทคโนโลยี C-V2X ในการให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอิสระ บนคลื่น Wi-Fi ย่าน 5.9 MHz ซึ่งจะอนุญาตกรณีพิเศษให้กับ C-V2X และการสื่อสาร Wi-Fi จำนวน 45 MHz ให้สามารถเพิ่มความถี่ ของ 5 GHz (ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ด้านบนของ Wi-Fi 5) ทำให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับความถี่ 6 GHz ส่งผลดีทำให้เทคโนโลยี Wi-Fi 6 สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพล่าสุด Ajit Pai ประธานการกำกับหน่วยงานกิจการโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐฯ (FCC : Federal Communications Commission) ได้ส่งสัญญาณผลักดันเทคโนโลยี C-V2X ในการให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอิสระ บนคลื่น Wi-Fi ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 5.9 MHz เป็นจำนวน 45 MHz ให้รองรับการให้บริการ Wi-Fi 5 GHz เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความกว้างที่เพียงพอต้องการใช้งานสอดคล้องกับเทคโนโลยี C-V2X ในทางตรงข้ามส่งผลดีต่อ Wi-Fi 6 ที่ใช้งานคลื่นความถี่ 6 GHz ไม่ได้รับผลกระทบความกว้างของคลื่น 160 MHz ทั้งหมดประชาชนทุกคนที่ซื้ออุปกรณ์ Router WiFi รุ่นใหม่ที่ใช้งานเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ซึ่งใช้งานคลื่น 6 GHz ทางรัฐ FCC จะทำการการันตีประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตที่เร็ว แรง และ เวลาแฝงต่ำ


Ajit Pai กล่าวว่า คลื่นความถี่ 5.9 GHz มีความสำคัญในการให้บริการแม้ว่าเป็นวงคลื่นความถี่ขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีการจัดสรรไม่ให้มีผลกระทบต่อคลื่น 6 GHz ช่องคลื่นความถี่ 160 MH โดยทาง FCC มีแผนจะมีการปรับสัดส่วนคลื่นความถี่ 5.9 GHz การจัดระเบียบคลื่นความถี่ดังต่อไปนี้

1. การให้บริการ Wi-Fi ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 45 MHz (5.85-5.895 GHz)
2. การให้บริการ C-V2X ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 20 MHz (5.905-5.925 GHz)
3. การให้บริการ DSRC ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 10 MHz

โดยแผนดังกล่าวจะมีการเสนอพิจารณาภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้

ที่ผ่านมา Wi-Fi ย่าน 5.9 MHz เป็นจำนวน 75 MHz ได้ถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยี Dedicated Short-Range Communications (DSRC) ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการใช้งานเพื่อเชื่อมต่อระบบการขนส่งได้อย่างแพร่หลายข้อมูล  wifinowevents  fcc.gov  nbtc  adslthailand

Share this Article: