ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน ประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ระยะที่ 3

เดินหน้าต่อเนื่อง...ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน ประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ระยะที่ 3 พัฒนาสมุดพกดิจิทัล ระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding เตรียมจัดตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน

ภาครัฐ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (นั่งกลาง) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 33 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถ.สุโขทัย เพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ทั้งการพัฒนาสมุดพกดิจิทัล ระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding ตลอดจนการตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน โดยยังคงยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคม อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์ และภาคเอกชน นำโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ (นั่งที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT ED ได้แก่

- กลุ่มมิตรผล โดย อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท

- เอสซีจี โดย ชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

-  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่

-  บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดย ชัยโรจน์ เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกรัฐกิจสัมพันธ์

-  กลุ่มเซ็นทรัล  โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร

- บมจ. ซีพี ออลล์ โดย สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

- บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย วิทวัส ตันติเวส ประธานคณะผู้บริหารโครงการ / ที่ปรึกษา สำนักประธานคณะผู้บริหาร

- กลุ่มปตท. โดย ปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน Agile Capability Development

- บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล

- บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดย วรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล   ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นพปฎล เดชอุดม   รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเครือข่ายพันธมิตรใหม่ในระยะที่ 2 ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จาก 21 องค์กรเข้าร่วมหารือด้วยเช่นกัน ได้แก่

- บมจ. บ้านปู โดย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการ

- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย รศ .ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- บจ. เอ.พี. ฮอนด้า โดย อารักษ์ พรประภา  รองประธานกรรมการบริหาร

- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  โดย วิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- บมจ. บีอีซี เวิลด์ โดย ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร

- บจ. เบอร์แทรม (1958) โดย สุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-  บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ผู้บริหารระดับสูง บจ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ บจ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม

-  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดย อนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการบริหาร

-  บจ. เอดู พาร์ค โดย จินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ

-  โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ โดย ธานินทร์ เอื้ออภิธร  CEO

-   บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) โดย ธกานต์ อานันโทไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ

-  บจ. แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง โดย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร

-  บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น โดย ธานินทร์ ทิมทอง Chief Social Impact Officer

-  บจ. โพซิทีฟ โซลูชั่น เบ้ณร์ วิวัฒศิริพงษ์  กรรมการผู้จัดการ

-  บจ. เอส เค โพลีเมอร์ โดย สุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองกรรมการผู้จัดการ

-   บจ. สลิงชอท กรุ๊ป โดย ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) โดย สลิลลา สีหพนธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท

- บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

Share this Article: