CAT ผนึกกรมอนามัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการแพทย์ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของประชาชน

CAT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 808 CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 808 CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ความร่วมมือระหว่าง CAT และกรมอนามัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์


โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งหน่วยงานในอันที่จะเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารภายใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Big Data และระบบ Cloud Computing ของกรมอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ให้มีสุขภาพแข็งแรง

Share this Article: