CAT และกรมควบคุมโรคร่วมเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมทางการแพทย์

CAT และ กรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ณ ห้องประชุม808  CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

ความร่วมมือระหว่าง CAT และกรมควบคุมโรคในครั้งนี้  เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เช่น การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic), ระบบสื่อสารทางไกลทางการแพทย์(Telehealth), การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence),  การพัฒนาระบบขนส่งยาทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีโดรน  รวมถึงการพัฒนาโครงข่าย LoRaWAN  ระบบ Cloud Computing และระบบบริหารจัดการ Big Data ที่จะเข้ามาสนับสนุนในการประมวลผลและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ   โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดผลกระทบจากโรคที่จะเกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน

Share this Article: