เพิ่มทักษะบุคลากรให้ตอบโจทย์การทำ Big Data ในองค์กรด้วยหลักสูตร Big Data Certification เข้มข้น 120 Hrs.

IMC Institute ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data IT Professional หรือ Data Scientist เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Big Data Certification Course 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 10


สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data IT Professional หรือ Data Scientist เข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Big Data Certification Course 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 10” ที่จะทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) การใช้เทคโนโลยี เช่น Hadoop, NoSQL หรือ NewSQL เข้ามาใช้งาน รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมง ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรียนรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการติดตั้งใช้เครื่องมือ Big Data จริง ๆ ที่สามารถทำงานได้ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เอกอนันท์ ทองแท้ ที่ปรึกษาด้าน Big Data สถาบันไอเอ็มซี ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ผู้บริหาร STelligence อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี Technical Manager, STelligence หลักสูตรนี้ เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 -21.00 น. และวันเสาร์ 9.00 - 17.00 น. รุ่นที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2019 ราคาท่านละ 59,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ราคาดังกล่าวรวมค่าอบรม ค่าเอกสารอบรม ค่าใช้งาน Cloud Services ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ อาหารเย็นวันพฤหัสบดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ขวัญหทัย ถาวรพงษ์ หรือ ศิริกานต์ รัตนเกียรติกุล โทร.02-233-4732, 087-593-7974, 088-192-7975 อีเมล์ kwanhathai@imcinstitute.com, sirikran@imcinstitute.com, contact@imcinstitute.com

Share this Article: