ผู้บริหารระดับสูง 8 หน่วยงานภาครัฐ โชว์ไอเดียขับเคลื่อน Digital Transformation ในหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรม 8 หน่วยงานได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมศุลกากร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และ อารีย์พันธ์ เจริญสุข และ ศิริพร วัยวัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ให้เกียรติร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโครงการฯ

โดย ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และ DGA เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้สามารถสร้างสรรค์ไอเดียนำบริการต้นแบบที่ได้รับจากประสบการณ์การอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาบริการได้อย่างตรงใจประชาชนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGA

Share this Article: