T-Moblie เร็วเกินคาดเตรียมใช้คลื่น Microwave เชื่อมสถานี 5G แรงทะลุ 140 Gbps ดีกว่า Fiber

ล่าสุดได้มีการยืนยันจากประเทศเยอรมันผู้ให้บริการ Deutsche Telekom (DT) ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ T-Moblie ที่เรารู้จักกัน ได้ทำการทดสอบระบบการส่งสัญญาณผ่านสถานที่สำคัญบางที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟในระยะเพียง 1.5 กม. เท่านั้น สามารถให้ความเร็วได้ถึง 100 - 140 Gbps ซึ่งเป็นเรื่องดีอย่างมากในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานในระบบ 5Gการทดสอบระบบนี้ถือเป็นการทดสอบในทางเทคนิคที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้ง Deutsche Telekom (DT) และ
Ericsson ได้ใช้ความเร็วในการส่งสัญญาณมากกว่า 10 times greater ใช้วิทยุ MINI-LINK 6352 เชิงพาณิชย์และแบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ 2.5 GHz และ E-band (70/80 GHz) ใช้ความถี่ 55.2 bps / Hz
 
การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำความจุของสาย Fiber ออกมาบนคลื่นไมโครเวฟได้สำเร็จ ในรูปแบบ over-the-air
 
ซึ่งทำให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนในการสร้างโครงข่าย ซึ่งไม่ต้องสร้างโครงข่ายที่ซ้ำซ้อนในรูปแบบ back-up for fiber ซึ่งเป็นการวางสาย Fiber ในรูปแบบวงกลม


 
ทาง Deutsche Telekom ได้ทดลองในการให้บริการผ่านโครงข่ายกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในเทคนิคการให้บริการ MIMO บนเทคโนโลยี wireless backhaul technologies ซึ่งสามารถใช้งานกับระบบ 5G ได้อีกด้วย
 
ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ทาง Deutsche Telekom จะเลือกใช้คลื่นไมโครเวฟมากกว่าคลื่นมิลลิเมตร โดยใช้ a fronthaul และ backhaul solution ทำให้ทางโครงข่ายเตรียมพัฒนาระบบนี้ให้มีพัฒนาการสูงขึ้น


 
ก่อนหน้านี้ Ericsson และ Deutsche Telekom ได้ทดสอบคล้ายๆ กัน 1.4 กม. พบว่าทำความเร็วได้ 10 - 40 Gbps ผ่านช่องสัญญาณ 2000MHz บนความถี่ 2500MHz

ข้อมูล  
telekom
Share this Article: