CAT ผนึก สกว. ติวเข้มนักวิจัยและผู้ประกอบการ หวังสร้างนวัตกรรมกรรมดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน

CAT ร่วมกับ สกว. จัดเสวนานักวิจัยและผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเสนอขอรับทุนวิจัย  80% ของโครงการ ตั้งเป้าพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจ เน้น IoT, Cloud,  LoRaWAN, AI, Smart City, Data Analytics 

วิโรจน์  เจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระบบวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเปิดงานเสวนา ‘การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT’  ที่ CAT และ สกว. ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสโมสร CAT สำนักงานใหญ่  ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยมีนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสามารถยกระดับการใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน  โดยสร้างแพลตฟอร์มในระดับใดก็ได้ที่ CAT มีอยู่ตั้งแต่โครงข่ายการสื่อสารจนถึงบริการต่าง ๆ  โดยมีกรอบการวิจัยหลักใน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ IoT, Cloud Technology, LoRaWAN, Embedded Computing, AI, Data Analytics และ Smart Cities & Smart Agriculture

การขอรับทุนวิจัยในครั้งนี้ทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถดำเนินการร่วมกันโดยยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)  ที่ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยจนถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  ซึ่งจะขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยสูงสุดได้ถึง 80% ของงบวิจัยที่ตั้งไว้โดยไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ

ทั้งนี้ CAT และ สกว. ร่วมกันสนับสนุนงบวิจัยรวม 50 ล้านบาท  และ CAT ยังพร้อมให้การสนับสนุนในใช้โครงข่าย  ระบบหรือบริการต่าง ๆ เช่น  Cloud, LoRaWAN,  Big Data ฯลฯ  อีกด้วย  ซึ่งหากโครงการผ่านการพิจารณาจาก CAT และ สกว. และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ    ผู้วิจัยและผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวร่วมกับ  CAT ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมให้บริการกับ CAT  หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัย  เป็นต้น

นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครขอทุนวิจัยได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 5962 2951, 09 3125 4163 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/DigitalEconomybyTRF และไลน์ไอดี @trf-cat    

Share this Article: