CAT ร่วมนำเสนอระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ ในการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat

CAT นำเสนอ Smart Waste Management Solution ระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย LoRa IoT by CAT แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat

ดร.สิริลักษณ์ ทิพย์มงคลศิลป์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำเสนอ Smart Waste Management Solution ระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย LoRa IoT by CAT แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat ที่ประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี  2562  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม  2562  ณ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่ CAT ร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน  ตามแผนการดำเนินงาน PHUKET Smart City เพื่อบริหารจัดการเมืองภูเก็ตให้เป็น “ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ” แห่งแรกของประเทศ   โดยได้ติดตั้ง Sensor ไว้ที่ฝาถังขยะด้านในเพื่อวัดปริมาณขยะ เมื่อมีปริมาณขยะถึงระดับที่กำหนดไว้  ระบบจะส่งสัญญาณที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่าย LoRa IoT by CAT แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บขยะ พร้อมทั้งสั่งการด้วยระบบ Smart Tracking ไปยังรถเก็บขยะที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่สุด  ให้รีบมาเก็บขยะได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นถังและส่งกลิ่นที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างขยายพื้นที่การบริการให้ครอบคลุมชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไป   

   

Share this Article: