ตลาดสหรัฐขาดแรงงาน 5G, AI, CAR Self-driving cars สูงถึง 6 เท่าหรือ 100,000 ตำแหน่ง ก่อนปี 2030

ล่าสุดรายงาน "ตลาดแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา" มีความต้องการวิศวกรรม ที่มีความรู้ด้านการสื่อสาร-คอมพิวเตอร์ มาถึง 6 เท่า โดยขนาดนี้ปี 2561 ขาดแคลนสูงถึง 30,000 บาท และในอนาคตต้องการอีก 65,000 ตำแหน่ง

 
เนื่องจากอุตสาหกรรมต้องการคนที่มาขับเคลื่อนรถยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ผ่านระบบการสื่อสาร 5G รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า ที่มา Boston Consulting Group (BCG) และ Detroit Mobility มีความต้องการแรงงานส่วนนี้มากถึง 6 เท่า เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการในอนาคตปี 2030

โดยปี 2030 ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนรถยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 5G สูงถึง 10% และอีก 20% เป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานเครื่องยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กหรือแบตเตอรี่ ซึ่งทั้งหมดนี้เทคโนโลยีจะยิ่งมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมสูง

ส่วนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องมุ่งปรับตัวให้มีความสามารถเพียงพอต่อความต้องการและทางการค้า โดยเฉพาะวิศวะกรที่มีความสามารถที่หลากหลายเช่น เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เช่น ทักษะในวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง, หุ่นยนต์, วิทยาศาสตร์ข้อมูลและซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อระบบยานยนต์ที่ต้องเชื่อมเทคโนโลยีหลายประเภทในคนๆ เดียวกัน

หากไม่ปรับตัวระบบ AI จะทำให้งานมีจำนวนลดลง จากข้อมูลจาก techwireasia ระบุว่า 1 ใน 5 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ ดำเนินการใช้ระบบ AI แทนคนสูงถึงร้อยละ 44% และที่เหลือระบบจะมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการจ้างงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น


ข้อมูล 
techwireasia techrepublic
Share this Article: