CAT - dtac ยุติข้อพิพาท 9,510 ล้านบาท ขอเริ่มต้นใหม่เป็นพันธมิตร Network ( พร้อมเอกสารแนบ )

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค และ บมจ. กสท โทรคมนาคม แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมกันเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ส่วนใหญ่และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน คิดเป็นมูลค่า 9.51 พันล้านบาท

สัญญาระงับข้อพิพาทระหว่าง ดีแทค และ กสท ถือเป็นความสำคัญเหตุการณ์หนึ่งจากตลอดระยะเวลาในการร่วมงานกันมายาวนานของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งเป็นโอกาสสู่การเริ่มต้นใหม่ในการเป็นพันธมิตรดูแลโครงข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สัญญาดังกล่าวยังมีนัยสำคัญในทางลดความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากความไม่แน่นอนในผลของคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และคำพิพากษา
 
อนึ่ง สัญญาระงับข้อพิพาทฉบับนี้ไม่รวมข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

Share this Article: