AIS คว้ารางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านการตลาด”

AIS นำโดย รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)” และรางวัลดีเด่นอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า และบริการ, ด้านนวัตกรรม และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2018

AIS นำโดย วิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)” และรางวัลดีเด่นอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า และบริการ, ด้านนวัตกรรม และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมยินดี ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นองค์กรแม่แบบในการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภาคธุรกิจและแวดวงการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ผลการตัดสินมาจากผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ 1,000 องค์กรแรกของประเทศไทย

Share this Article:

ADVERTISMENT