Wi-Fi 6 ไม่ธรรมดา ซ่อน OFDMA เตรียมขยายบริการลูกค้ารองรับอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 26% ภายใน 4 ปี

ล่าสุดในวงสนทนาของ Wi-Fi NOW Europe ได้กล่าวถึง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการรับส่งข้อมูล Wi-Fi ที่ยังคงรับส่งปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทาง Cisco ได้เปิดการนำเทคโนโลยี OFDMA มาวิเคราะห์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต


Cisco เชื่อว่าเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ลูกค้าสามารถสัมผัสการใช้งานได้จริง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยปี 2562 มีอุปกรณ์ที่มารองรับ Wi-Fi 6 เพิ่มขึ้น 11% และมีอุปกรณ์ที่รองรับเพิ่มขึ้นอัก 26% ภายในปี 2565

นอกจากนี้ทาง Cisco ได้เปิดเผยกับ FierceWirelessTech ระบุ การเพิ่มความถี่เข้ามาในระบบมีความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตในอนาคต ที่โลกกำลังเข้าสู่ยุค Wi-Fi 6 และ 5G ซึ่งเป็นการประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการทำงานของ 2 เทคโนโลยี

 

ซึ่งข้อดีข้องเทคโนโลยี Wi-Fi ที่ไม่ต้องจ่ายค่าความถี่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถแบ่งช่องความถี่แบบ "deterministic services" กับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้คลื่นสัญญาณ ทำให้การทำงานราบรื่นเพิ่มมากขึ้น


โดย Wi-Fi 6 ได้สอดแทรกเทคโนโลยี OFDMA สามารถวิเคราะห์ความสามารถของ อัตราความสม่ำเสมอของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแหล่งที่หนาแน่นของอุปกรณ์ ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของ Wi-Fi ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างที่ขัดขวางการทำงานของ Wi-Fi

เทคโนโลยี OFDMA ยังคงช่วยเรื่องคลื่น Wi-Fi (คลื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต) ให้สามารถรับส่งของมูลที่มีความหลากหลาย ได้อย่างเหมาะสมกับคลื่นที่ได้มีการเชื่อมต่อ เนื่องจาก Wi-Fi 6 จะต้องรองรับอุปกรณ์ IoT เป็นจำนวนมาก และให้เหมาะสมกับ รวมถึงสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น สนามกีฬาหรือสถานีรถไฟ

ข้อมูล  wifinowevents  fiercewireless  cisco

Share this Article: