สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือ กลุ่มทรู ร่วมพัฒนาระบบ Smart Meter บนโครงข่าย NB-IoT

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มทรู ผนึกกำลังร่วมพัฒนาระบบ Smart Meter มิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT ของกลุ่มทรูที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มทรู โดย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจไอโอที บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังร่วมพัฒนาระบบ Smart Meter มิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT ของกลุ่มทรูที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนภาคการศึกษาของไทย ในการค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ยังเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศด้าน IoT ของประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ของ True IoT ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศ IoT ครบวงจร ช่วยสร้างเมกเกอร์และนักพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ๆ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์และต่อยอดเทคโนโลยี IoT ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย Smart Meter ที่จะพัฒนาด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาส่วนสื่อสารไร้สายบนโครงข่าย NB-IoT ให้กับ Smart Meter ซึ่งจะทำให้ได้ Smart Meter ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วย

Share this Article: