"CAT เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand"

CAT เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

โดยมี สิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นประธาน โดยโครงการ Digital Park Thailand เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันการลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำไปสู่การดําเนินโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

Share this Article: